Pomoc - Najważniejsze pytania

3 Przebieg szkolenia

Zasadniczym składnikiem kursu szkoleniowego jest materiał szkoleniowy (w wersji z ekranami do ręcznej zmiany oraz z automatycznie zmieniającymi się ekranami) oraz test samokontroli.

Przebieg szkolenia:

  • należy wybrać jedną w wersji materiału szkoleniowego i zapoznać się z jego zawartością z jednoczesnym utrwaleniem informacji zawartych wewnątrz (wskazane jest wykonywanie własnych notatek)
  • po zapoznaniu się z prezentacją można przystąpić do testu kontrolnego. Test kontrolny jest jedynie testem samooceny który służy weryfikacji wiedzy. Nie jest jednak wymogiem do uzyskania zaświadczenia.

Nawigacja w materiale szkoleniowym - wersja z ręczną zmianą ekranów;
po wyświetleniu materiału szkoleniowego, do przechodzenia do kolejnych ekranów należy używać przycisku wskazanego strzałka.

Materiał szkoleniowy podzielony jest na części - koniec danej części sygnalizowany jest przez wykazanie ostatniej strony w danej części.

W przypadku zapoznania się ze wszystkimi ekranami w danej części szkolenia do kontynuacji materiału szkoleniowego należy użyć przycisku Dalej - uwaga przycisk może być widoczny również w środkowej części ekranu.

W trakcie nauki i zmiany poszczególnych części materiału na nauki, możliwy jest powrót do wyświetlanych wcześniej treści.

W trakcie wyświetlania materiału szkoleniowego pojawiać się będą pytania kontrolne. Po wskazaniu właściwej odpowiedzi i zatwierdzeniu wyboru przyciskiem Prześlij wyświetlona będzie strona z wynikiem danej odpowiedzi. Jeśli podana odpowiedź będzie poprawna, wówczas wyświetlany będzie kolejny fragment materiału szkoleniowego, jeśli odpowiedź nie będzie właściwa, nastąpi powrót do właściwego fragmentu szkolenia celem jego powtórzenia. 

Po udzieleniu właściwej odpowiedzi na ostatnie pytanie kontrolne w materiale szkoleniowym, pojawi się na ekranie komunikat o zakończeniu materiału szkoleniowego. Oznacza to możliwość przystąpienia do kolejnego elementu szkolenia - testu sprawdzającego. Uzyskanie wyniku pozytywnego testu sprawdzającego (tj. uzyskanie co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów w teście) oznacza pozytywne ukończenie szkolenia.

Do testu można przystąpić maksymalnie 3 razy, z każdorazową 24 godzinną przerwą między próbami. Zawsze można wrócić do trybu nauki, wyświetlając ponownie materiał do nauki.

Szkolenie można realizować w wielu logowaniach na platformę e-learningową w okresie kiedy kurs szkoleniowy jest dostępny. W praktyce oznacza to możliwość przerwania nauki w dowolnym miejscu szkolenia i przystąpienie do nauki w innym dogodnym momencie (przez 24 godziny na dobę). W kolejnych logowaniach można realizować szkolenie od momentu w którym zostało ono przerwane, można również powtórzyć materiał szkoleniowy od dowolnego fragmentu.

Wszelkie pytania związanie z obsługą szkolenia należy zgłaszać na forum technicznym.