Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

cena 80zł brutto

Szkolenie podnosi kwalifikacje zawodowe dla Zarządców nieruchomości KIGN oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN w wymiarze 8 godzin edukacyjnych. Po zakończeniu szkolenia zostanie Pani/Panu wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie wewnętrznych regulacji Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

 1. Nieruchomości
  1. Nieruchomości gruntowe
  2. Nieruchomości budynkowe
  3. Nieruchomości lokalowe
  4. Funkcje nieruchomości
  5. Cechy fizyczne nieruchomości
  6. Cechy ekonomiczne nieruchomości
 2. Pojęcie prawa własności
  1. Triada uprawnień
  2. Sposoby nabycia prawa własności
  3. Ograniczone prawa rzeczowe
 3. Ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych
  1. Użytkowanie
  2. Służebność
  3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  4. Hipoteka
  5. Zastaw
 4. Użytkowanie wieczyste
 5. Najem
  1. Najem lokalu
 6. Dzierżawa
 7. Użyczenie
 8. Oddawanie w trwały zarząd
 9. Przedawnienie
  1. Okres przedawnienia
  2. Świadczenia jednorazowe i okresowe
  3. Odszkodowanie za zajmowany lokal bez tytułu prawnego na skutek utraty tytułu prawnego do lokalu
  4. Odszkodowanie za lokal zajmowany w wyniku np. włamania, bezprawnego zajęcia
  5. Przedawnienie odsetek od należności głównej
  6. Terminy przedawnienia roszczeń
 10. E-sąd
  1. Schemat działania
  2. Informacje dla pozwanego (dłużnika)
 11. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
 12. Wywłaszczenie nieruchomości
 13. Prawo pierwokupu
 14. Nieruchomości obciążone egzekucją
  1. Zajęcie nieruchomości
  2. Opis i oszacowanie nieruchomości
  3. Obwieszczenie o licytacji
  4. Warunki licytacyjne
  5. Przebieg licytacji
 15. Zasiedzenie nieruchomości
 16. Nieruchomości zabytkowe
 17. Meldunek
  1. Gdzie i w jakiej formie można dokonać zameldowania?
  2. Kto może dokonać czynności zameldowania?
 18. Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
  1. Gdzie i w jakiej formie można dokonać zameldowania?
  2. Kto może dokonać czynności zameldowania?
 19. Zniesienie obowiązku meldunkowego
 20. Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców
  1. Kto i w jakich terminach jest zobowiązany do dokonania zameldowania

cena 80zł brutto

Szkolenie podnosi kwalifikacje zawodowe dla Zarządców nieruchomości KIGN oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN w wymiarze 8 godzin edukacyjnych. Po zakończeniu szkolenia zostanie Pani/Panu wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie wewnętrznych regulacji Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Program szkolenia:

 1. Obowiązki zarządcy nieruchomości
 2. Pojęcie nieruchomości
 3. Mienie publiczne jako przedmiot zarządzania
  1. Mienie państwowe
  2. Mienie samorządowe
  3. Mienie powiatowe i wojewódzkie
  4. Mienie prywatne
 4. Trójstopniowy podział terytorialny Państwa
  1. Gmina
  2. Powiat
  3. Województwa
 5. Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi
 6. Relacje między właścicielem a zarządcą
  1. Oferty, negocjacje, pozyskiwanie obiektów do zarządzania
  2. Oferta na zarządzanie nieruchomościami powinna zawierać
 7. Cele właściciela jako wytyczne działań zarządców
 8. Umowa o zarządzanie nieruchomościami
 9. Jak uzyskać licencję
 10. Przedmiot umowy o zarządzanie nieruchomościami
  1. Czynności eksploatacyjne zarządcy nieruchomości
  2. Czynności technicznego utrzymania budynku
  3. Czynności administracyjne
  4. Czynności finansowe
  5. Czynności windykacyjne
 11. Procedury przejmowania nieruchomości w zarządzanie
  1. Instrukcja przejmowania i przekazywania nieruchomości
  2. Ocena stanu technicznego budynku

cena 80zł brutto

Szkolenie podnosi kwalifikacje zawodowe dla Zarządców nieruchomości KIGN oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN w wymiarze 8 godzin edukacyjnych. Po zakończeniu szkolenia zostanie Pani/Panu wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie wewnętrznych regulacji Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Program szkolenia:

Sytuacje trudne w życiu zawodowym

 1. Stres
  • Przyczyny stresu zawodowego
  • Nieskuteczne techniki w walce ze stresem
  • Procedury antystresowe
  • Stres a niezaspokojone potrzeby
  • Piramida potrzeb Maslowa
  • Jaki związek ma piramida z satysfakcją z pracy?
 2. Wypalenie zawodowe
  • Czym jest wypalenie?
  • Składniki syndromu wypalenia zawodowego
  • Objawy wypalenia
  • Zaawansowane fazy wypalenia
  • Profilaktyka i zapobieganie wypaleniu zawodowemu

cena 80zł brutto

Szkolenie podnosi kwalifikacje zawodowe dla Zarządców nieruchomości KIGN oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN w wymiarze 8 godzin edukacyjnych. Po zakończeniu szkolenia zostanie Pani/Panu wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie wewnętrznych regulacji Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Program szkolenia:

 • podstawowe pojęcia
 • podstawy prawne funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej
 • zarząd wspólnoty mieszkaniowej, prawa i obowiązki zarządu
 • sposób reprezentacji i podejmowanie decyzji we wspólnocie mieszkaniowej
 • ubezpieczenie OC wspólnoty mieszkaniowej i zarządcy nieruchomości
 • zarządca nieruchomości po 1 stycznia 2014 r.

cena 80zł brutto

Szkolenie podnosi kwalifikacje zawodowe dla Zarządców nieruchomości KIGN oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN w wymiarze 8 godzin edukacyjnych. Po zakończeniu szkolenia zostanie Pani/Panu wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie wewnętrznych regulacji Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Szkolenie ma na celu wykształcenie biegłości w przeszukiwaniu zasobów Internetu na potrzeby zawodowe lub prywatne. W treści szkolenia m.in:

 • jak szukać za pomocą prostych zapytań
 • jak szukać wykorzystując zapytania złożone
 • jak docierać do szukanych treści w konkretnych dokumentach, formatach danych
 • jak odszukiwać w wielu miejscach podobną tematykę do założonej
 • jak przeszukiwać skutecznie w obrębie jednego serwisu internetowego
 • jak szukać za pomocą danych graficznych
 • jak szukać informacji nie wpisując zapytania tekstowego
 • jak odszukiwać dane w mapach elektronicznych
 • jak wyznaczać trasy podróży 

cena 80zł brutto

Szkolenie podnosi kwalifikacje zawodowe dla Zarządców nieruchomości KIGN oraz Pośredników w obrocie nieruchomościami KIGN w wymiarze 8 godzin edukacyjnych. Po zakończeniu szkolenia zostanie Pani/Panu wydane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie wewnętrznych regulacji Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

 1. Słownik podstawowych pojęć i użytych skrótów
 2. Tabele i mapy taksacyjne
 3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
 4. Księgi wieczyste
 5. Kataster nieruchomości
 6. Ewidencje